Przyjmowanie skarg i wniosków - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Prawo do składania skarg i wniosków ma każdy obywatel.

Jest ono zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku - art. 63 INFORMACJE OGÓLNE

  Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

   Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów            z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

  Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

  Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

  Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

  Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

  Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: 

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
 • w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi. Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Decyzja Nr 66 Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Ślaskich z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: organizacji i przyjmowania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
   

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI I JEGO ZASTĘPCĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ROBOCZY W GODZINACH 15.00 - 18.00

w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16


 

Ponadto skargi i wnioski na działalność jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego można składać w Zespole ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 w poniedziałki w godz. 11:00 - 18:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00 – 15:00.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego można również zgłaszać za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod nr 0-800-163-090, która funkcjonuje całą dobę, a w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00 dyżury pod tym telefonem będą pełnić policjanci Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Informujemy, że pod numerem telefonu 0-800-163-090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w momencie gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 •  pisemnie pod podane powyżej adresy - kliknij
 •  telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu
 •  elektronicznej - kliknij i wybież adres email
 • ustnie do protokołu.  

  Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego,

 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania),

 • dokładny opis zdarzenia.

  Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. 

   

    

  Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
  jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


   

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Aleja Solidarności 77
  00 - 090 Warszawa

  Przyjęcia interesantów:
  poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
  wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
  telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

   

  Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk
  sekretariat (58) 764 73 02
  fax (58) 764 73 03

  Przyjęcia interesantów:
  telefon (58) 764 73 06
  poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
  wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00

   

  Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
  ul. Jagiellońska 25, pokój 122
  40-032 Katowice
  telefon (32) 72 86 800
  fax (32) 72 86 823


  Przyjęcia interesantów:
  poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
  wtorek w godz. 10.00 - 17.00


  Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
  ul. Wierzbowa 5
  50-056 Wrocław
  sekretariat (71) 34 69 115
  fax (71) 343 43 25

  Przyjęcia interesantów:
  telefon (71) 34 69 100
  poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
  środa w godz. 10.00 - 17.00
   

   

  strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

  formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

   
   

Metryczka

Data wytworzenia : 28.05.2018
Data publikacji : 25.10.2011
Data modyfikacji : 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tatiana Lukoszek
Osoba udostępniająca informację:
Tatiana Lukoszek Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry