Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków

Prawo do składania skarg i wniosków ma każdy obywatel.

Jest ono zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 roku - art. 63 INFORMACJE OGÓLNE

  Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).

   Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów            z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).

  Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

  Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

  Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.

  Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

  Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: 

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
 • w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi. Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

  Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Decyzja Nr 5 Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Ślaskich z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: organizacji i przyjmowania skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
   

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI I JEGO ZASTĘPCĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK ROBOCZY W GODZINACH 15.00 - 18.00

w Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16


 

Ponadto skargi i wnioski na działalność jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego można składać w Zespole ds. Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 w poniedziałki w godz. 11:00 - 18:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00 – 15:00.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi na temat prawidłowości działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji województwa śląskiego można również zgłaszać za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod nr 0-800-163-090, która funkcjonuje całą dobę, a w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00 dyżury pod tym telefonem będą pełnić policjanci Wydziału Kontroli KWP w Katowicach.

Informujemy, że pod numerem telefonu 0-800-163-090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w momencie gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 •  pisemnie pod podane powyżej adresy - kliknij
 •  telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu
 •  elektronicznej - kliknij i wybież adres email
 • ustnie do protokołu.  

  Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko skarżącego,

 • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania),

 • dokładny opis zdarzenia.

  Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. 

   

    

  Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
  jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


   

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Aleja Solidarności 77
  00 - 090 Warszawa

  Przyjęcia interesantów:
  poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
  wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00
  telefon: (22) 55 17 760, (22) 55 17 811

   

  Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk
  sekretariat (58) 764 73 02
  fax (58) 764 73 03

  Przyjęcia interesantów:
  telefon (58) 764 73 06
  poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00
  wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 15.00

   

  Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
  ul. Jagiellońska 25, pokój 122
  40-032 Katowice
  telefon (32) 72 86 800
  fax (32) 72 86 823


  Przyjęcia interesantów:
  poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
  wtorek w godz. 10.00 - 17.00


  Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
  ul. Wierzbowa 5
  50-056 Wrocław
  sekretariat (71) 34 69 115
  fax (71) 343 43 25

  Przyjęcia interesantów:
  telefon (71) 34 69 100
  poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00 - 15.00
  środa w godz. 10.00 - 17.00
   

   

  strona główna RPO: www.rpo.gov.pl

  formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

   
   

Metryczka

Data publikacji 25.10.2011
Data modyfikacji 21.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jagoda Tomanek-Olczak
Osoba udostępniająca informację:
Jagoda Tomanek-Olczak Rzecznik
Osoba modyfikująca informację:
Jagoda Tomanek-Olczak
do góry