Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w korpusie służby cywilnej

Praca w korpusie służby cywilnej

 

 

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej ze zmianami (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008 r.) 


W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:


1. Jest obywatelem polskim,
2. Korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich ogłasza zgodnie z art 28 w/w Ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

 

 • umieszczenie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Siemianowicach Śląskich www.siemianowice.slaska.policja.gov.pl 
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl

Kwalifikacje jakie musi posiadać  kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o naborze to:

 

 • List motywacyjny i życiorys 

List motywacyjny to dokument podpisany odręcznie z właściwą sobie treścią. Prosimy aby w liście motywacyjnym wymieniać pełną nazwę stanowiska pracy, o które się pan/pani ubiega. Życiorys prosimy sporządzać w formie curriculum vitae.

 • Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie 

Dokumentem potwierdzającymwykształcenie jest kserokopia świadectwa szkolnego lub dyplom wyższej uczelni.

 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest dowód osobisty lub paszport. 

 • Kopię świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem zdobytego doświadczenia może być wpis/wypis do/z ewidencji działalności gospodarczej.

 • Kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych to poza dokumentami wymienionymi wyżej także kserokopie dokumentów świadczących o posiadaniu szczególnych uprawnień.

 • Oświadczenia

Każde oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz uwiarygodnione odręcznym podpisem.

 

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH: 

 • oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do KMP w Siemianowicach Śląskich),
 • oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niepodpisana, niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych świadczeń),
 • osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
 • zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia,
   

 

INFORMACJE:

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Komendant Miejski Policji
poszukuje kandydatów na stanowisko:


referent
w Wydziale Prewencji


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Komenda Miejska Policji
ul. Jana Pawła II 16
41-100 Siemianowice Śląskie
Miejsce wykonywania pracy:
Siemianowice Śląskie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału
 • ewidencja pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału
 • archiwizacja dokumentów
 • obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi Wydziału
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, komputer oraz monitor elranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy w Wydziale Prewencji usytuowane jest na III piętrze w budynku KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy oraz brak toalet dostosowanych dla oób niepełnosprawnych ruchowo.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


n i e z b ę d n e

 

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lup pracy administracyjno-biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • komunikatywność
 • operatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (zgodnie ze stawianymi wymaganiami)

Inne dokumenty i oświadczenia:


kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:


23-06-2013

Miejsce składania dokumentów:


Komenda Miejska Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
Jana Pawła II 16
41-100 Siemianowice Śląskie

Inne informacje:


Wynagrodzenie zasadnicze 1.600,26 zł. brutto + dodatek z tytułu lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Zyciorys w formie CV.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej KMP Siemianowice Śl., a kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji. Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 3596218 lub 32 3596219.

 

 

WYKAZ

KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W KMP SIEMIANOWICE ŚL. SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W UPOWSZECHNIONEJ INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ KPRM W DNIACH 18..06.2013-23.06.2013R. DLA STANOWISKA REFERENT WYDZIAŁU PREWENCJI KMP SIEMIANOWICE ŚL.

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Bączkiewicz Urszula

Siemianowice Śląskie

2.

Chroń Agnieszka

Katowice

3.

Cichocka Paulina

Będzin

4.

Grzelak Alina

Strzyżowice

5.

Mateja-Gawron Jolanta

Piekary Śląskie

6.

Gwadera Danuta

Siemianowice Śląskie

7.

Jaroszewska Czesława

Sosnowiec

8.

Janikowska Katarzyna

Będzin

9.

Januszewska Urszula

Katowice

10.

Józefiak Monika

Siemianowice Śląskie

11.

Imańska Liliana

Siemianowice Śląskie

12.

Kieczór Grzegorz

Dąbrowa Górnicza

13.

Kosmala Katarzyna

Będzin

14.

Kocot Agnieszka

Dąbrowa Górnicza

15.

Kotowska-Nalepa Agnieszka

Dąbrowa Górnicza

16.

Krystecka Monika

Czeladź

17.

Luchowska Agnieszka

Świętochłowice

18.

Mackiewicz Ewa

Sosnowiec

19.

Mnich Damian

Chorzów

20.

Migodzińska Izabela

Siemianowice Śląskie

21.

Nowosielska Katarzyna

Dąbrowa Górnicza

22.

Pająk Katarzyna

Piekary Śląskie

23.

Papiernik Katarzyna

Siemianowice Śląskie

24.

Pawłowska Żaneta

Siemianowice Śląskie

25.

Polok Barbara

Siemianowice Śląskie

26.

Piltz-Rysińska Ewa

Siemianowice Śląskie

27.

Repetyńska Anna

Ruda Śląska

28.

Sikora Anna

Siemianowice Śląskie

29.

Sojka Katarzyna

Sosnowiec

30.

Specht Katarzyna

Chorzów

31.

Sudara Iwona

Dąbrowa Górnicza

32.

Sztabińska-Suchojad Aneta

Katowice

33.

Ślusarz Aleksandra

Katowice

34.

Wiora Barbara

Siemianowice Śląskie

35.

Zabiegała Anna

Strzyżowice

36.

Zielińska Agata

Siemianowice Śląskie

37.

Żółcik Iwona

Bytom

 

 

 

REFERENT w Wydziale Prewencji

nr ogłoszenia 152493

INFORMACJA O WYNIKU NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ


na stanowisko

REFERENT w Wydziale Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 16, 41-100 Siemianowicach Śląskich

ogłoszenie numer: 152493

WYNIK NABORU:

Nabór zakończony

Wyłoniony kandydat: Agata Zielińska zam. Siemianowice Śląskie

Metryczka

Data publikacji 02.11.2011
Data modyfikacji 23.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zapała
Osoba udostępniająca informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jagoda Tomanek-Olczak
do góry