Praca w korpusie służby cywilnej - Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w korpusie służby cywilnej

Praca w korpusie służby cywilnej

 

 

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej ze zmianami (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008 r.) 


W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:


1. Jest obywatelem polskim,
2. Korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich ogłasza zgodnie z art 28 w/w Ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

 

 • umieszczenie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Siemianowicach Śląskich www.siemianowice.slaska.policja.gov.pl 
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.dsc.kprm.gov.pl

Kwalifikacje jakie musi posiadać  kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o naborze to:

 

 • List motywacyjny i życiorys 

List motywacyjny to dokument podpisany odręcznie z właściwą sobie treścią. Prosimy aby w liście motywacyjnym wymieniać pełną nazwę stanowiska pracy, o które się pan/pani ubiega. Życiorys prosimy sporządzać w formie curriculum vitae.

 • Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie 

Dokumentem potwierdzającymwykształcenie jest kserokopia świadectwa szkolnego lub dyplom wyższej uczelni.

 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest dowód osobisty lub paszport. 

 • Kopię świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem zdobytego doświadczenia może być wpis/wypis do/z ewidencji działalności gospodarczej.

 • Kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych to poza dokumentami wymienionymi wyżej także kserokopie dokumentów świadczących o posiadaniu szczególnych uprawnień.

 • Oświadczenia

Każde oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz uwiarygodnione odręcznym podpisem.

 

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH: 

 • oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do KMP w Siemianowicach Śląskich),
 • oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niepodpisana, niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych świadczeń),
 • osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
 • zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia,
   

 

INFORMACJE:

 

                                                                                                                                                           Ogłoszenie nr 63469

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Komendant Miejski Policji
poszukuje kandydatów na stanowisko:


 starszy referent
w Wydziale Prewencji


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Komenda Miejska Policji
ul. Jana Pawła II 16
41-100 Siemianowice Śląskie
Miejsce wykonywania pracy:
Siemianowice Śląskie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału
 • ewidencja pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału
 • archiwizacja dokumentów
 • obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo-mailowego
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi Wydziału
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy w Wydziale Prewencji usytuowane jest na III piętrze w budynku KMP w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 16. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: winda tylko do parteru.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


n i e z b ę d n e

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • - Wykształcenie średnie,
 • - doświadczenie zawodowe - 6 miesięcy w administracji,
 • - komunikatywność,
 • - umiejętność pracy w zespole,
 • - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • - sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • - umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów:


29-05-2020

Miejsce składania dokumentów:


Komenda Miejska Policji
Zespół Kadr i Szkolenia
Jana Pawła II 16
41-100 Siemianowice Śląskie

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze: 2600,10 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)
Umowa na czas zastępstwa na okres około jednego roku.
OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).
Oferty niepodpisane, niekompletne, nie spełniających wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e- mail.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 47 8531 219 lub 47 8531 218.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 25.05.2020
Data publikacji : 25.05.2020
Data modyfikacji : 25.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zapała
Osoba udostępniająca informację:
Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Tatiana Lukoszek
do góry